top of page
חידוש מתנ"ס ארמון הנציב

גיבוש תכנית רב שלבית לעיצוב המבנה והשפה החזותית של המנהל הקהילתי בשכונת ארמון הנציב.

תכנון מפורט לביצוע לשלבים הראשונים של התכנית.

תחומי פעולה: אדריכלות, עיצוב, גיבוש שפה חזותית 

סטטוס: בתכנון

מזמינים: עיריית ירושלים, מנהל קהילתי על שם שאלתיאל תלפ"ז

bottom of page